OPŠTI USLOVI PRODAJE/PRUŽANJA USLUGA/ DAVANJA AMBALAŽE I OPREME U ZAKUP

 

UVODNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi se primenjuju na odnose između privrednog društva MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD, 11090 BEOGRAD, Banjički put 62 (u daljem tekstu Prodavac) i:

  • Kupaca proizvoda iz Prodavčevog prodajnog asortimana: gasova (Gasova), opreme za gasove i delova  za istu,, opreme za sečenje i zavarivanje i dr (Roba). Gasovi i Roba zajednički nazvani: predmet/i prodaje;
  • Korisnika Prodavčevih usluga kao što su, ali ne ograničavajući se na iste: punjenje gasova, ispitivanje boca, postavljanje instalacija za gasove, montaža i demontaža, projektovanje (Usluge), kao i
  • Zakupaca Prodavčeve ambalaže (opreme za pakovanje i skladištenje gasova) i druge opreme odnosno osnovnih sredstava koja su vlasništvo Prodavca (Zakup). Zakupljena ambalaža, oprema i osnovna sredstva zajednički nazvani u daljem tekstu predmeti zakupa.

A. Ovi opšti uslovi se odnose na sve odnose između Prodavca i Kupaca/Korisnika usluga/Zakupaca (dalje: Kupac/i)., a čine i sastavni deo pojedinačnih ugovora zaključenih između Kupca I Prodavca osim ako se Prodavac i Kupac za pojedinačni slučaj ne dogovore u pisanoj formi drugačije.  Ovi Opšti uslovi primenjivaće se i na sve buduće poslovne odnose čak i ako se Prodavac ne poziva izričito na njih  ukoliko se Prodavac i Kupac drugačije ne dogovore u pisanoj formi.

B. Ovi Opšti uslovi preovlađuju nad opštim uslovima kupovine/pružanja usluga/ zakupa/ Kupca, čak i kada im se Prodavac nije izričito suprotstavio, osim ako se Kupac i Prodavac pismenim putem ne dogovore drugačije.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ponuda Prodavca, na osnovu pisanog ili usmenog zahteva Kupca,  prihvaćena u pisanoj formi od strane Kupca i Prodavčeva pisana potvrda Kupčeve porudžbine ( uključujući „on line porudžbinu“) odnosno drugog pisanog zahteva za isporuku predmeta prodaje, usluge ili zakupa i ovi Opšti uslovi smatraju se Ugovorom.

Ponuda Prodavca prihvaćena od strane Kupca obavezuje samo za period koji je naznačen u ponudi. Kada period važenja ponude, u ponudi Prodavca nije naznačen, ista obavezuje Prodavca 3 dana od datuma pisane ponude.

Samo porudžbine i zahtevi Kupca (uključujući i usmene dogovore, telefonske porudžbine, i slično) koje je Prodavac pisano potvrdio obavezuju Prodavca.

Prijem poručenih Gasova, Robe/Usluge/predmeta zakupa od strane Kupca ili plaćanje istih će se u svakom slučaju smatrati prihvatanjem ovih Opštih uslova i potvrdom prijema sve ugovorene i/ili propisane prateće dokumentacije.

*U slučaju zaključenih Ugovora na daljinu i van poslovnih prostorija prodavca Kupac fizičko lice može odustati od Ugovora o kupovini Gasova nakon isporuke u rokovima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako Gasovi nisu otpečaćeni, odnosno ako Gasovi i Roba nisu jasno personalizovani odnosno proizvedeni po zahtevu potrošača., s tim što Kupac u tom slučaju snosi celokupne troškove povraćaja uključujući i transportne.

PREDMET PRODAJE, USLUGE, ZAKUPA

Specifikacija predmeta prodaje/usluge/zakupa/ se određuje porudžbinom ili drugim adekvatnim pisanim zahtevom Kupca i pisanim prihvatom odnosno potvrdom istih od strane Prodavca, kao i specifikacijom Robe u računu, ponudi, otpremnici, zapisniku o primopredaji,ugovoru,aneksu ugovora ili nekom drugom pisanom dokumentu.

Medicinski gasovi i medicinska sredstva se prodaju u skladu sa odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i drugim relevantnim pozitivnim propisima.

Prodavac zadržava pravo svojine na predmetu/ima prodaje sve do isplate ukupne kupoprodajne cene od strane Kupca.

Ukoliko Kupac kupuje Gasove u Prodavčevoj Ambalaži isti prihvata da po zahtevu Prodavca ostavi depozit u visini po važećem cenovniku Prodavca na dan preuzimanja Ambalaže i istovremeno prihvata da Ambalažu uzima u zakup, te da je dužan da plaća zakupninu za svaki dan korišćenja iste sve do povraćaja Prodavcu, ukoliko nije drugačije dogovoreno pisanim putem. Svako zaduženje i razduženje zakupljenom Ambalažom se konstatuje od strane Prodavca i Kupca pisanim dokumentom.

Primopredaja predmeta prodaje se vrši zapisnički ili uz drugi pisani dokaz o isporuci u skladu sa prirodom i namenom predmeta prodaje.

Primopredaja predmeta zakupa se vrši zapisnički na početku i kraju zakupa, a primopredaja usluga se takođe vrši zapisnički ili na osnovu neke druge pisane isprave koja to potvrđuje.

Zakupac je dužan da zakupljenu ambalažu/odnosno Robu koristi u skladu sa njihovom namenom, pravilima struke i kao dobar privrednik. da je čuva od uništenja, oštećenja i pretenzija trećih lica, te da o ovakvim okolnostima bez odlaganja pisanim putem obavesti Prodavca i postupa po njegovim instrukcijama.

Predmeti zakupa se uvek daju u zakup u viđenom stanju, ukoliko drugačije pisanim putem nije dogovoreno.

CENA I PLAĆANJE ISTE

Predmeti prodaje se prodaju po zvaničnim cenama Prodavca, ukoliko drugačije nije dogovoreno u pisanoj formi.

Zakupnina za Ambalažu i Usluge se plaća po zvaničnim cenama Prodavca, ukoliko drugačije nije dogovoreno u pisanoj formi. Zakupnina se obračunava sve do povraćaja predmeta zakupa Prodavcu u ispravnom stanju.

Za Zakup Prodavčeve opreme i drugih osnovnih sredstava, osim Ambalaže, primenjivaće se cene iz pisano prihvaćenih ponuda odnosno potvrđenih narudžbina.

Cene su izražene bez PDV-a i uvećavaju se za procenat istog u skladu sa važećim propisima.

Prodavac zadržava pravo izmene zvaničnih cena, u svako doba, prema svojoj poslovnoj politici.                                                             

Plaćanje se vrši u rokovima iz prihvaćene ponude, potvrđene porudžbine odnosno iz profakture ili fakture, ako drugačije nije dogovoreno pisanim putem.

U slučaju da je ugovorena cena izražena u Evrima ili drugoj stranoj valuti, plaćanja domaćih pravnih lica se vrše u dinarskoj protivrednosti za Evro ili drugu stranu valutu po zvaničnom srednjem kursu NBS za tu valutu na dan plaćanja.

U slučaju da se radi o spoljnotrgovinskom poslu plaćanje se vrši u Evrima ili drugoj dogovorenoj stranoj valuti.

Ukoliko se radi o spoljnotrgovinskom poslu, Kupac odnosno Zakupac snosi sve troškove uvoza i drugih aktivnosti neophodnih da bi se predmet zakupa odnosno kupoprodaje koristio u inostranstvu.

Na zakašnjenje u plaćanju u domaćem prometu se obračunava zakonska zatezna kamata za svaki dan zakašnjenja u plaćanju a na zakašnjenje u plaćanju zakupnine ugovorna kamata u visini zakonske zatezne kamate, dok se u spoljnotrgovinskim poslovima za oba slučaja obračunava ugovorna kamata u iznosu od 10%/godišnje.

U slučaju oštećenja predmeta zakupa za vreme trajanja Zakupa, Zakupac je dužan da snosi troškove opravke istog, a u slučaju gubitka ili uništenja ili oštećenja da se ne može popraviti dužan je da nadoknadi Prodavcu novonabavnu vrednost predmeta zakupa u vreme utvrđenja prednjih okolnosti. Utvrđenje podrazumeva da su obe strane u posedu saznanja o nastupanju prednjih okolnosti (obaveštavanje druge strane).

POSLEDICE NEPLAĆANJA

U slučaju da Kupac ne plati dospeli račun na ime isporučenih Gasova, Prodavac ima pravo da mu obustavi dalju isporuku Gasova do izmirenja dospelih a neplaćenih dugova odnosno da uslovi novu isporuku Gasova avansnom uplatom.

U slučaju da Kupac ne plati jedan dospeli račun ili ratu (ukoliko je Roba prodata na više rata), na ime cene za kupljenu Robu, Prodavac ima pravo da mu traži povraćaj predmetne Robe, a Kupac nema pravo na povraćaj do tada isplaćenih rata ili računa, jer će se isti smatrati zakupninom za period dok se Roba nalazila kod Kupca. Kupac je dužan da povraćaj u ovom slučaju izvrši bez odlaganja na svoj trošak (uključuje i trošak demontaže i eventualni drugi trošak).

U slučaju da je Prodavčeva Roba ugrađena u Kupčev objekat ili opremu, pa se ne može odvojiti bez uništenja ili znatnog oštećenja iste, Prodavac postaje do konačne otplate kupoprodajne cene od strane Kupca, suvlasnik na predmetnom objektu odnosno opremi u visini kupoprodajne cene svoje Robe.

U slučaju da Zakupac ne plati dospeli račun na ime zakupnine, Prodavac ima pravo da mu traži da predmete zakupa vrati bez odlaganja, što je Zakupac dužan da učini  odmah po zahtevu Prodavca. Troškove povraćaja predmeta zakupa (uključujući, gde je primenjivo, demontažu sredstava ili opreme u vlasništvu Prodavca) snosi Zakupac.

OBEZBEĐENJE PLAĆANJA

Ukoliko se radi o odloženom plaćanju, Kupac je dužan da dostavi Prodavcu adekvatno obezbeđenje izvršenja svoje obaveze plaćanja pre isporuke robe odnosno usluga, kao i povraćaja ambalaže ili druge Robe koja se daje kupcu u zakup ili korišćenje, kao što je: novčani depozit u dogovorenom iznosu, registrovana u skladu sa važećim propisima sopstvena solo blanko menica bez protesta, sopstvena menica na određeni iznos, neopozivo ovlašćenje za realizaciju menice sa kopijom depo kartona za lice ovlašćeno za potpisivanje menice, neopoziva bankarska garancija na prvi poziv, zaloga, hipoteka i dr. obezbeđenje, prihvatljivo za Prodavca. Sredstvo obezbeđenja se može realizovati za glavni dug,kamatu,eventualnu ugovornu kaznu,nadoknadu za izgubljen,uništen ili oštećen predmet zakupa,odnosno predmet prodaje i slično,kao i za troškove realizacije sredstva obezbeđenja.

Ukoliko Kupac ne dostavi Prodavcu za njega prihvatljivo sredstvo obezbeđenja, Prodavac može robu isporučiti Kupcu, samo na osnovu Kupčeve avansne uplate.

Pre davanja Ambalaže u zakup ili drugih svojih osnovnih sredstava Prodavac ima pravo da traži od Kupca adekvatno obezbeđenje povraćaja istih u skladu sa stavom jedan ovog Odeljka. Zakupac nema pravo da vrši bilo kakve prepravke na predmetu/ima zakupa, predmete zakupa otuđuje, daje u podzakup ili na korišćenje po drugom osnovu trečim licima bez prethodne pisane saglasnosti Prodavca, da ih zadržava po bilo kom osnovu, zalaže ili na drugi način opterećuje, niti isti  mogu biti predmet prodaje odnosno namirenja u postupku prinudnog izvršenja protiv Zakupca odnosno  u postupcima stečaja i likvidacije nad Zakupcem.

Prodavac ostaje vlasnik opreme odnosno delova za istu (koji nisu potrošni i za koje je to primenjivo) do konačne otplate iste/ih od strane Kupca, ukoliko pisanim putem nije drugačije dogovoreno. Sve dok Kupac u celini ne isplati kupoprodajnu cenu za iste, Kupac nema pravo da  bez prethodne pisane saglasnosti Prodavca vrši oprapravke na istim, otuđuje ih i daje u podzakup ili na korišćenje trećim licima, zalaže, ili na drugi način opterećuje niti mogu biti predmet prodaje odnosno namirenja u postupku prinudnog izvršenja protiv Kupca, odnosno u postupcima stečaja i likvidacije nad Kupcem.

ISPORUKA ROBE I PRELAZAK RIZIKA                                                          

Roba se po pravilu isporučuje Kupcu na paritetu EX WORKS Prodavac odnosno konkretna lokacija Prodavca iz prihvaćene ponude odnosno potvrđene porudžbine, odnosno na pisanim putem dogovorenom drugom paritetu.

Usluga se po pravilu vrši kod Korisnika usluge, ako iz prirode usluge ili pisanog dogovora drugačije ne proizilazi.

Kupac /Zakupac/Korisnik usluge/ odnosno od njega ovlašećno lice (uključujući i transportera) potpisom otpremnice, zapisnika ili drugog pisanog dokumenta potvrđuje prijem robe, kada i rizik oštećenja ili uništenja iste prelazi sa Prodavca na Kupca/Zakupca/Korisnika usluge, ako drugačije nije pisanim putem dogovoreno ili izričito propisano pozitivnim propisima.

Ukoliko je paritet utvrđen u skladu sa INCOTERMS onda se primenjuje najnovija verzija ovih pravila. U tom slučaju su ovim pravilima regulisana i određena prava i obaveze Kupca i Prodavca i prelazak rizika, ako u pisanoj formi nije drugačije ugovoreno.

Ako predaja Robe/ Usluga/ Predmeta zakupa nije izvršena zbog kupčeve docnje, rizik prelazi na kupca u času kad je došao u docnju.

Ukoliko se Roba/Usluga/Predmet Zakupa nije mogao isporučiti na adresu koju je Kupac naveo, sve rizike i troškove vraćanja robe ili eventualnog skladištenja iste snosi Kupac/Korisnik usluge/Zakupac.

Ako drugačije nije dogovoreno u pisanoj formi, Kupac dok ne otplati kupljenu robu i/ili Zakupac za predmete zakupa je dužan da fizički obezbedi i osigura opremu odnosno osnovna sredstva koja su predmet prodaje/zakupa od oštečenja, uništenja, krađe odnosno drugih pretenzija trećih lica. Po zahtevu Prodavca, Kupac je dužan da prezentira dokaz o izvršenom osiguranju.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA UZ ROBU

Po zahtevu Kupca, Prodavac Kupcu dostavlja za isporučene Gasove, osim medicinskih, Izjavu o usklađenosti kvaliteta i  Safety Data Sheet (SDS) pri prvoj isporuci.

SDS se mogu preuzeti bez nadoknade u ažuriranom stanju u elektronskom obliku sa sajta Prodavca:

Prodavac uz medicinski gas isporučuje uputstvo za korišćenje i izveštaj o ispitivanju.

Uz isporučenu Robu Kupcu se dostavlja uputsvo za korišćenje.

GARANCIJA

Za prodatu novu Robu Prodavac prenosi Kupcu proizvođačku garanciju za pravilno funkcionisanje Robe.

Garancija se može dati i za polovnu robu samo ako je to pisanim putem ugovoreno i u trajanju ugovorenom pisanim putem.

Garanciju za obezbeđenje rezervnih delova i rok u kome se isti obezbeđuju za prodatu Robu se daje samo ako je to pisanim putem ugovoreno ili u određenim slučajevima pozitivnim propisima predviđeno kao obaveza.

Kupac gubi prava na garanciju ukoliko Robu koristi suprotno nameni, uputstvu ili je neovlašćeno lice servisira i popravlja u garantnom roku.

Garancija se daje samo na one usluge gde je to propisano u skladu sa prirodom usluge i na način i u trajanju potvrđenom u pisanoj formi od strane Prodavca.

Prodavac je dužan da se u razumnom roku odazove reklamaciji po osnovu garancije i da opravi ili ukoliko opravka nije moguća zameni neispravnu Robu odnosno popravi nedostatak u izvršenoj usluzi.

U potpunoj diskreciji je Prodavca da odluči da li će reklamiranu Robu opraviti ili zameniti novom.

U slučaju opravke zamenom određenog dela, zamenjeni deo ostaje svojina Prodavca i isti ga zadržava,odnosno vraća mu se ako se nalazi kod Kupca.

REKLAMACIJA NA KVANTITET I KVALITET

Reklamacije Kupca na kvalitet i kvantitet isporučenih Gasova Prodavac će razmotriti, ako mu budu saopštene u pisanoj formi u roku od  2 (dva) dana po isporuci Gasova.

Reklamacije Kupca na kvalitet isporučenih medicinskih gasova se mogu uložitu u skladu sa deklarisanim rokom upotrebe istih.

Reklamacija na izvršene usluge se mora izvršiti odmah, pri zapisničkoj primopredaji ili ako to nije primenjivo u pisanoj formi u roku od 8 dana od izvršenog prijema usluge. Sve opravdane reklamacije će Prodavac rešiti u što kraćem mogućem roku shodno prirodi nedostatka.

Reklamacija na kvantitet i kvalitet isporučene Robe se vrši bez odlaganja u pisanoj formi, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema Robe, s tim da se ovo na kvantitet odnosi samo ukoliko kvantitet nije bilo moguće, s obzirom na prirodu i namenu Robe,utvrditi na licu mesta i ukoliko nešto drugo nije dogovoreno u pisanoj formi.

U slučaju opravdanosti reklamacije Kupca, Kupac ima pravo da mu se isporuči nedostajuća količina Gasa/Robe/Usluge ili srazmerno umanji faktura, odnosno da mu se isporuči nova  količina Gasa odgovarajućeg kvaliteta/Roba ili deo Robe ili srazmerno umanji faktura. Ovim se u celini iscrpljuju prava Kupca po ovom osnovu i isti nema pravo ni na kakve dodatne zahteve prema Prodavcu. Reklamirane, a zamenjene, Gasove i Robu, Kupac je dužan da vrati Prodavcu.

Sve opravdane reklamacije će Prodavac rešiti u što kraćem mogućem roku shodno prirodi nedostatka.

Reklamacije se dostavljaju u pisanoj formi /E-mail i fax/ na sledeću adresu:

Messer Tehnogas AD Beograd

Služba prodaje

11090 Beograd

Banjički put br.62

E mail: reklamacije@messer.rs

Fax:  011/3537294

*U slučaju Kupaca fizičkih lica ista reklamaciju na nesaobraznost Gasova/Robe/Usluga podnose u rokovima i na način predviđen Zakonom o zaštiti potrošača, a u okviru roka trajanja garancije za pravilno funkcionisanje Robe ili kvalitet izvedenih usluga u roku od 8 dana od nastanka odnosno otkrivanja nepravilnosti u funkcionisanju/odnosno nedostataka usluge

ODGOVORNOST I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavac je obavezan da Kupcu Gasove i Robu isporuči u dogovorenoj količini i kvalitetu, a usluge da izvrši u skladu sa pisanim dogovorom, savesno, u skladu sa pravilima struke i važećim pozitivnim propisima i standardima za tu oblast.

Kupac je obavezan da ugovorene Gasove/Robu/Usluge preuzme u dogovorenom roku i mestu, tj. na dogovoreni način i da blagovremeno vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom.

Kupac je odgovoran pred nadležnim državnim organima za preduzimanje svih potrebnih i pozitivnim propisima propisanih mera obezbeđenja za transport, rukovanje i skladištenje Gasova, kao i obavezu da Gasove prevoze i njima rukuju lica koja su za to osposobljena u skladu sa Zakonom. Eventualna šteta koja bi nastala propuštanjem prednjih aktivnosti,uključujući nepoštovanje ADR regulative, predstavlja isključivu odgovornost Kupca i pada na njegov teret. a siguran utovar i smeštaj Ambalaže u vozilu kojim Kupac vrši transport, uvek je odgovoran Kupac, odnosno vozač vozila - transporter, pa i u slučaju kada Prodavac pruža pomoć pri utovaru, jer je dužan da nadzire i kontroliše pravilnost utovara radi bezbednog transporta.

Svaka odgovornost Prodavca za štetu vezanu za Gasove/Robu/Usluge, ma kako izazvana, je ograničena na stvarnu i direktnu štetu i ista ne može ni u kom slučaju biti veća od vrednosti konkretnog Ugovora.

Svaka odgovornost za štetu izazvanu Gasovima korišćenim u sredstvima za vazdušni i kosmički transport i za takve objekte ili izgradnju istih će biti isključena.

Ni pod kojim uslovima Prodavac neće biti odgovoran za gubitak čistog finansijski dobitka (lucrum cessans), kao što su izgubljena dobit, izgubljene prilike i druga indirektna šteta.

Ograničenje odgovornosti će biti valjano samo u meri u kojoj je pozitivnim propisima dozvoljeno. Ograničenje takođe neće biti primenljivo u slučaju smrti i telesne povrede, namernog skrivljenog ponašanja ili protivzakonitog ponašanja.

*U slučaju prodaje Gasova /Robe/Usluga fizičkim licima  Prodavac odgovara za nesaobraznost istih u rokovima i na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača.*u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na Kupca-fizičko lice.

VIŠA SILA

U slučaju više sile Prodavac i Kupac nemaju pravo na naknadu štete koja je posledica više sile.

Pod višom silom se podrazumevaju događaji i aktivnosti koji nastaju nezavisno od volje i uticaja Prodavca i Kupca, kao što su prirodne nepogode i katastrofe, mobilizacija, rat i ratno stanje, opšti štrajk kod neke od ugovornih strana, akt nadležnog državnog organa kojim se otežava ili onemogućava izvršenje preuzetih obaveza, blokada državnih i administrativnih granica i sl. Strana koja je pogođena slučajem više sile dužna je da odmah i bez odlaganja u pisanoj formi, na siguran način obavesti drugu  stranu o nastupanju slučaja više sile i pretpostavljenom trajanju iste, te da dostavi dokaz nadležnog organa o tome (potvrda Privredne komore i sl.). Na isti način je dužna bez odlaganja da obavesti drugu stranu o prestanku slučaja više sile.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I AUTORSKA PRAVA

Prodajom proizvoda, odnosno opreme, usluga ili davanjem predmeta u zakup ne prenose se na Kupca nikakva prava intelektualne svojine niti autorska prava Prodavca ili Messer Group, ako drugačije nije pisanim putem dogovoreno.

Svako kršenje prava intelektualne svojine odnosno autorskih prava Prodavca od strane Kupca povlači odgovornost Kupca i obavezu nadoknade kompletne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog toga.Na ovaj slučaj nadoknade štete se ograničenje odgovornosti ne odnosi.

POVERLJIVOST

Kupac i Prodavac se obavezuju da poverljivo tretiraju sve poslovne podatke druge strane o poslovanju u čiji posed dođu, koji su naznačeni kao poverljivi ili koji po svojoj prirodi i ekonomskom efektu na poslovanje druge strane su poverljivi i da ih ne odaje trećim licima bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane, za vreme trajanja poslovne saradnje i pet godina nakon isteka iste. Ova obaveza se ne odnosi na slucajeve obaveze prezentiranja podataka o poslovanju nadležnim državnim organima, s tim da u svakom slucaju ugovorna strana koja je izvršila obelodanjivanje poverljivih podataka obavestava drugu ugovornu stranu kom organu i po kom osnovu je podatke prezentirala.

Kao poverljivi se smatraju: skice, šeme, proračuni, formule, recepture, metode, uputstva, liste, dopisi, zapisnici, ugovorna akta i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku koje Prodavac dostavi Kupcu.

Po završetku poslovnog odnosa Kupac je dužan da vrati svu poverljivu dokumentaciju Prodavcu, bez zadržavanja kopija iste ili da je uništi, te dao tome preda Prodavcu pisanu izjavu.

Kupac i Prodavac su jedan drugom odgovorni za štetu koja nastane zbog kršenja odredbi o poverljivosti.

USTUPANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA I OBAVEŠTENJA

Kupac se obavezuje da neće trećim licima da ustupi nikakva potraživanja ili obaveze prema Prodavcu bez njegove prethodne pisane saglasnosti.

Kupac i Prodavac su saglasni da se kao pisana obaveštenja računaju i ona obaveštenja vezana za realizaciju Ugovora koja se daju preko odgovarajućih sredstava telekomunikacije (faks, E mail…).

REŠAVANJE SPOROVA I PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU

U slučaju spora nastalog iz ili po osnovu poslovanja Prodavca i Kupca/Zakupca, strane će pokušati isti da razreše sporazumno. U slučaju da u tome ne uspeju, za razrešenje spora ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnog Privrednog suda u Beogradu ukoliko pozitivnim propisima nije predviđena obavezna nadležnost nekog drugog suda.

Na međusobne odnose Kupca i Prodavca primenjuju se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugi relevantni propisi, s tim što se isključuje primena Opštih uzansi za promet robe i Opštih uzansi za građenje.

U slučaju spoljnotrgovinskog posla Kupac/Zakupac/primalac usluge su saglasni da svaki spor proistekao iz poslovne saradnje bude konačno rešen od strane Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije uz primenu njenog Pravilnika. Sedište Arbitraže je u Beogradu. Jezik arbitraže je engleski, a primenjivaće se srpsko materijalno pravo. Odluka Arbitraže je konačna i izvršna. Isključuje se primena Međunarodnih pravila o prodaji robe i usluga kao i konflikt propisa različitih zemalja.

COMPLIANCE/USAGLAŠENOST

Prodavac primenjuje Messerov Kodeks ponašanja i Messerov Kodeks ponašanja za partnere. Oba Kodeksa podrazumevaju poštovanje svih relevantnih pozitivnih propisa i zasnivaju se na deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u vezi sa ljudskim pravima, standardima rada, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zaštite života i zdravlja zaposlenih, standardima fer poslovanja i suzbijanja korupcije. Tekstovi oba ova Kodeksa se mogu naći i preuzeti sa sajta www.messer.rs. Prodavac od  Kupaca odnosno drugih poslovnih partnera očekuje da  dele i primenjuju iste principe. Apsolutno su neprihvatljivi bilo kakvi oblici mita i korupcije, dečijeg i prisilnog rada. Veoma se cene napori na unapređenju životne sredine i bezbednosti zdravlja i zaštite na radu zaposlenih, ravnopravnosti polova,  zaštite konkurencije i poslovanja u maniru poštenog i dobrog privrednika. U slučaju da Prodavac utvrdi da se neki poslovni partner ne pridržava ovih pravila ima pravo da, ako isti svoje ponašanje ne koriguje po opomeni, bez ikakvih štetnih posledica po sebe, raskine dalju saradnju sa ovakvim poslovnim partnerom sa danom dostave mu pisanog obaveštenja o tome.      

VAŽENJE OVIH OPŠTIH USLOVA

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju od dana objave istih na sajtu Prodavca i prodajnim mestima Prodavca i  važe do opoziva.

 

MojMesser koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite sa korištenjem naše web stranice, dajete svoj pristanak na korištenje kolačića. Više o Uslovima korištenja i Politici privatnosti možete pročitati ovde